Välkommen till Linköpings kommuns digitala budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019

Här kan du läsa om hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Genom att göra budgeten digital sparar vi på miljön och ökar tillgängligheten för alla – medborgaren, politiker och andra intressenter.

Fortsatt höga ambitioner för Linköping

Linköpings goda utveckling fortsätter. Befolkningen ökar ytterligare och snart kan 160 000 människor med stolthet kalla sig för Linköpingsbor. Arbetslösheten sjunker och beroendet av försörjningsstöd minskar. För första gången på åratal har bostadsbyggandet tagit rejäl fart. Det är mycket glädjande, säger Kristina Edlund.

Se intervjun med kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund, här till höger.

Budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande.


Sammanhållen stad

Linköping ska bli en sammanhållen stad, en stad där förutsättningarna för att lyckas i livet inte ser olika ut beroende på var i staden man växer upp.
En av de största utmaningarna för Linköping är därför den alltmer omfattande segregationen.
Skillnaderna i levnadsvillkor mellan Linköpings stadsdelar är oacceptabelt stora.
I de mest socialt utsatta stadsdelarna är arbetslösheten högre, hälsan sämre och inkomsterna och utbildningsnivån lägre.
För att lyckas förbättra förutsättningarna krävs omfattande insatser, politisk vilja och handlingskraft.

Sammanhållen stad

Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens resurser ska prioriteras mellan nämnder och verksamheter.

Inledning, sammanfattning

Linköpings kommun har i grunden en god ekonomi samt en låg kommunalskatt. Även kommunens bolag har en god ekonomi med stabila resultat. Budgeten för 2016–2017 är i balans.

Förutsättningar för budgetarbetet

En god ekonomisk hushållning innebär att ekonomin går ihop och att pengarna används på ett effektivt sätt till rätt saker. Linköpings kommun har en välskött och stark ekonomi utan lån.

God ekonomisk hushållning

Nämndernas ramar utökas med sammanlagt 122 mnkr för 2016. I utökningen ingår justering för demografi samt en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 79 mnkr.

Nämndernas ramar