Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Äldrenämnden

Äldrenämnden

Under resursmedel budgeteras 5 000 tkr till ökad sysselsättningsgrad för personalen inom äldreomsorgen.

Äldrenämndens ram utökats med sammanlagt 688 tkr för 2016, 9 963 tkr för 2017, 19 743 tkr för 2018 och 32 073 tkr för 2019 utifrån förändringar i demografin enligt befolkningsprognosen från mars. Därutöver utökas nämndens ram med ytterligare 4 066 tkr för 2016, 7 037 tkr för 2017, 12 861 tkr för 2018 och 4 941 tkr för 2019 för att finansiera differensen mellan nämndens planerade utbyggnad av vårdbostäder och resursfördelningen för demografi.

I budgetpropositionen finns riktade statsbidrag om 27 200 tkr som nämnden erhåller utan att ansöka men som justeras utifrån förbrukning. Det finns bara beslut om statsbidraget för åren 2015–2018 därefter är det osäkert om kommunen erhåller 27 200 tkr vilket ökar kommunens kostnader år 2019 i de fall statsbidraget används till verksamhet som inte kan avvecklas 2019. Därutöver finns riktade statsbidrag som nämnden kan söka som uppgår till 5 450 tkr för 2016 utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra. Kommunens generella statsbidrag minskas med 1 152 tkr för 2016 och 2 304 tkr för 2017 och 2018 med anledning av höjt tak i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen.

Äldrenämndens ram utökas med 900 tkr 2016, 1 599 tkr 2017, 1 562 tkr 2018 och 1 525 tkr för 2019 för avskrivning och ränta på investeringar.

Nämndens ram utökas med 15 025 tkr för 2016 och 15 178 tkr för 2017 för pris och lön 2016.

Investeringar

Investeringsramen för äldrenämnden är 18 270 tkr för 2016 och 3 218 tkr för 2017. Nämnden hade ingen investeringsram tidigare.

Ladda ner äldrenämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.