Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens ram utökats med sammanlagt 11 788 tkr för 2016, 77 317 tkr för 2017, 142 494 tkr för 2018 och 208 849 tkr för 2019 utifrån förändringar i demografin enligt befolkningsprognosen från mars. Nämndens ram justeras utifrån faktiskt antal barn/elever vid årets slut. Därutöver utökas ramen med 1 900 tkr per år från och med 2017 för lokalbehov utöver schablonen i resursfördelning demografi.

Schablonersättning för nyanlända finansierar modersmålsundervisning med 7 000 tkr, föräldraengagemang 2 000 tkr, samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever 350 tkr samt 6 928 tkr av stöd i skolarbete/förlängd skoldag som totalt uppgår till 13 000 tkr och där resterande finansieras med statsbidrag för läxhjälp.

Nämndens ram utökas med 5 347 tkr för grundsärskola utifrån ökat behov, 4 800 tkr för utökad elevhälsa, 1 300 tkr från och med 2017 för ytterligare familjecentral, 2 000 tkr för fritidsgårds, lov- och sommarverksamhet samt 600 tkr för arbete med hedersrelaterade frågor.

Under resursmedel finns 5 000 tkr budgeterade för egen finansiering av eventuella statliga satsningar på barn och unga samt 5 000 tkr för arbetsmiljö i skolan.

Nämndens ram minskas med 405 tkr eftersom nationella slutprov NO SO blir frivilliga samt utökas med 109 tkr för nationella slutprov och 202 tkr för obligatoriskt bedömningsstöd som regleras i det generella statsbidraget. Därutöver finns det riktade statsbidrag i budgetpropositionen som nämnden kan söka som uppgår till 102 665 tkr för 2016, 117 534 tkr 2017, 116 475 tkr 2018 samt 115 011 tkr 2019 utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra.

Därutöver utökas ramen med 32 736 tkr för 2016 och 33 547 tkr för 2017 för pris och lön 2016.

Investeringar

Investeringsramen för barn- och ungdomsnämnden är 27 775 tkr för 2016 och 27 550 tkr för 2017 varav 10 775 tkr respektive 10 550 tkr är en utökning av ramen för nya skolor och förskolor. För 2018 är ramen 23 410 tkr och för 2019 till 21 610 tkr. Ursprunglig ram var 17 000 tkr per år.

Ladda ner barn- och ungdomsnämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.