Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Bildningsnämnden


Bildningsnämnden

Antalet gymnasieelever och deras programval har förändrats jämfört med prognosen som låg till grund för den ursprungliga ramen därför återlämnar nämnden 2 502 tkr. För 2017 utökas ramen med 12 455 tkr, med 36 451 tkr för 2018 samt 59 059 tkr för 2019 för resursfördelning demografi. Nämndens ram utökas med 3 869 tkr utöver resursfördelningen för en ny gymnasieskola 2019 men för 2016 minskar den med 2 006 tkr, för 2017 med 249 tkr och för 2018 med 817 tkr.

Schablonersättning för nyanlända finansierar insatser kopplade till budgetuppdrag SFI 3 000 tkr samt 300 tkr av budgetuppdrag likvärdig gymnasieskola som totalt kostar 2 000 tkr per år för åren 2016 och 2017 därefter uppgår det endast till 300 tkr.

Nämndens ram utökas med 300 tkr för 0,50 årsarbetare som genuspedagog samt med 1 000 tkr för sommarjobb.

Nämndens ram minskas med 451 tkr för tydligare krav grundvux samt med 467 tkr för justering krav komvux men utökas med 218 tkr för nya gymnasiesärskolan från och med 2017 som reglerats i det generella statsbidraget. Därutöver finns det riktade statsbidrag i budgetpropositionen som nämnden kan söka som uppgår till 43 471 tkr 2016, 65 534 tkr för 2017, 66 625 tkr för 2018 och 63 852 tkr 2019 utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra.

Därutöver utökas ramen med 5 741 tkr för 2016 och 5 896 tkr för 2017 för pris och lön 2016.

Investeringar

Investeringsramen för bildningsnämnden är 10 900 tkr för 2016, 10 350 tkr för 2017, 10 400 tkr för 2018 och 17 000 tkr för 2019 när den nya gymnasieskolan startar. Ursprunglig ram var 8 000 tkr per år.

Ladda ner bildningsnämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.