Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden

Nämndens ram utökas med 1 200 tkr till förstärkt arbete med vattenfrågor och förorenad mark samt 800 tkr för ökad planerad tillsyn enligt PBL. Nämndens intäkter beräknas öka med 1 230 tkr på grund av inrättande av nya tjänster som bygglovsarkitekt samt miljöskyddsinspektör. De ökade intäkterna används till att finansiera tjänsterna.

Nämndens ram sänks med 572 tkr för pris och lön 2016.

Investeringar

Investeringsramen för bygg- och miljönämnden är oförändrat 500 tkr per år.

Ladda ner bygg- och miljönämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.