Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Finansiell analys av budgeten

Finansiell analys av budgeten

Resultatet

Kommunens omsättning budgeteras till 9 miljarder kronor för 2016. Resultatet budgeteras till 0 mnkr för 2016 och 0 mnkr för 2017. Budgeten uppfyller balanskravet eftersom resultatet är noll och det inte finns några realisationsvinster budgeterade.

Verksamhetens kostnader och intäkter

För att behålla en fortsatt god ekonomi bör inte verksamhetens kostnader öka snabbare än finansieringen i form av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag under en tidsperiod. För att inte tillfälliga kostnader eller intäkter ska påverka jämförelserna har jämförelsestörande poster rensats i nedanstående diagram.

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen

Verksamhetens nettokostnader budgeteras till 7 677 mnkr för 2016 vilket är en ökning med 397 mnkr (5,5 procent) jämfört med prognos 2015, exklusive jämförelsestörande poster. Ökningen mellan 2016 och 2017 beräknas till 4,7 procent. Att budgeten är i balans trots att verksamhetens nettokostnader ökar mer än finansieringen i form av skatteintäkter beror på att de finansiella intäkterna ökar.

Likviditet

Den 31 augusti 2015 uppgick likviditeten till 419 mnkr. I kassaflödesplanen beräknas likviditeten uppgå till 403 mnkr den 31 december 2016 och 155 mnkr den 31 december 2017.

Det är viktigt att följa likviditetens utveckling med anledning av stora ianspråktaganden av markeringar, exploateringsverksamhetens likviditetspåverkan samt att investeringarna överstiger avskrivningarna. Det finns en osäkerhet om när dessa inträffar och det sker snabba och ofta opåverkbara tidsförskjutningar.

Vid varje beslut om ianspråktagande av markering måste en bedömning av påverkan på kommunens likviditet göras. Eftersom kommunen står inför stora projekt som kommer att innebära ökad likviditetspåverkan beslutade kommunstyrelsen i juni att årligen i början av året pröva om likviditeten medger att tidigare beslutade ianspråktaganden av markeringar genomförs aktuellt år. Eftersom det inte finns en extern placering som motsvarar kommunens markeringsmedel påverkar varje ianspråktagande framtida möjligheter att använda likvida medel.

Soliditet

Enligt kommunens mål för god ekonomisk hushållning ska kommunens soliditet inte vara lägre än 50 procent och inte minska fler än två år i rad. Soliditeten beräknas till 62 procent för 2016 och 62 procent för 2017. I delårsrapporten per den 31 augusti 2015 uppgick soliditeten till 63 procent och i bokslut 2014 till 62 procent.