Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Förändringar av nämndernas ramar

Förändring av nämndernas ramar

Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Varor, tjänster och lokaler ska anskaffas affärsmässigt utifrån verksamheternas resursbehov och med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydliga samband mellan resultat och resursåtgång. Skattepengarna ska användas för invånarnas bästa och alltid där de gör största möjliga nytta.  

För att kommunens budget även för de kommande åren ska vara i balans krävs ramanpassningar. På både kort och lång sikt är det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och andra långsiktiga åtaganden. Summan av nämndernas framställningar om utökade ramar inför budgetarbetet uppgick till 348 mnkr för 2016 och 489 mnkr för 2017. Den beslutade utökningen av nämndernas ramar uppgår till 122 mnkr för 2016 och 239 mnkr för 2017 varav 79 mnkr respektive 80 mnkr avser justering för 2016 års löneavtal.   

Nedan ges mycket kortfattade kommentarer till beslutade förändringar av nämndernas ramar.   

I budgeten ingår satsningarna i regeringens budgetproposition för 2016 som behandlas av riksdagen i december. Då beloppen och reglerna för statsbidragen i nuläget är osäkra och de ibland kommer att kräva medfinansiering redovisas de flesta statsbidragen med kostnader och intäkter som är lika stora så att de inte har någon resultatpåverkan. Nämnderna tar ställning till om de ska söka när regelverket för respektive statsbidrag är klart.   

Förändringar nedan avser 2016 och framåt om inget annat anges.   

Samtliga ramar har justerats med en generell uppräkning för 2016 med 2 procent för löneökningar och 0 procent för prisökningar. Den generella uppräkningen justeras under året utifrån faktiskt utfall.