Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen

Hyresersättningen med 610 tkr för LK-datas kontorslokaler upphör från och med den 1 januari 2017.

I samband med antagandet av eventstrategi avsattes inga destinerade medel. Ramen utökas med 7 000 tkr för ambitionshöjning avseende event och upplevelser.

Ansvaret för SAAB Arena och Linköpings arena flyttas enligt beslut från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen med en nettokostnad om 15 961 tkr.

För att öka antalet chefer med utomnordisk bakgrund utökas ramen med 1 300 tkr per år för 2016 och 2017.

För att arbeta med förbättrad kompetensförsörjningen samt attraktiv arbetsgivare avsätts 600 tkr per år för 2016 och 2017.

Ramen utökas med 900 tkr per år för åren 2016–2019 för att finansiera projektkostnaderna inför samordnad varudistribution. Medel för införande och drift av samordnad varudistributionscentral budgeteras under resursmedel för åren 2018–2019.

Specialistakademi 300 tkr, karriärvägar för administratörer 160 tkr samt leda innovationer 65 tkr per år för åren 2016–2018 finansieras med ianspråktagande av markering för kompetensutveckling.

Ramen utökas med 1 500 tkr för karriärtrappan steg två, 300 tkr för språkombud och 350 tkr för marknadsföring för verksamhet som finansieras av äldrenämnd, omsorgsnämnd och socialnämnd.

Mobility Management föreslås finansieras inom ram (600 tkr).

Ramen för 2019 minskas med 3 000 tkr för Aerospace forum eftersom det är vartannat år.

I budgetpropositionen finns riktade statsbidrag som styrelsen kan söka som uppgår till 20 584 tkr för 2016 och 36 247 tkr för 2017 utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra.

Ramen utökas med 2 139 tkr 2016 och 2 084 tkr 2017 för pris och lön 2016.

En riktad besparing minskar kommunstyrelsens budgetram med 5 000 tkr för 2016 därefter 10 000 tkr per år.

Investeringar

Investeringsramen för kommunstyrelsens allmänna investeringar är 1 000 tkr per år.

Linköpings kommun behöver en markreserv för att säkerställa framtida expansionsmöjligheter. För att få en snabbare och mer flexibel hantering av markköp får kommunstyrelsen en årlig investeringsram om 15 000 tkr för strategiska markköp.

Nämnder och styrelser har ibland behov av utökade investeringsramar under budgetåret. Kommunstyrelsen får därför en extra investeringsram på 15 000 tkr som kan användas för att bevilja sådana utökade investeringsramar till nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen får en finansiell investeringsram om 100 000 tkr 2016 för aktiekapital förnyelsebar energi.

Ladda ner kommunstyrelsens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.