Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Kommunstyrelsens anställningsmyndighet


Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

Ramen för kommunstyrelsens utökas med 5 688 tkr för pris och lön 2016.

Kommunstyrelsens förvaltning

1,0 årsarbetare som flyktingsamordnare finansieras med schablonersättning för nyanlända.

Lokalstrateg/projektsamordnare 2 625 tkr för 3,0 årsarbetare inklusive förvaltningarna samt tillkommande kostnader för intern ränta och avskrivningar för KF-salen 430 tkr finansieras inom ram.

Utbildningsförvaltningen

Vidareutbildning för lärare 1 000 tkr för 2017, 1 250 tkr för 2018 och 1 500 tkr för 2019 samt 0,5 årsarbetare som arbetar med fortbildningsfrågor 326 tkr från och med 2016 finansieras inom ram.

Socialförvaltning

Under kommunstyrelsens resursmedel finns medel avsatta för tjänster/överanställningar inom socialförvaltningen. Eftersom förvaltningen idag har flera vakanta tjänster beviljas nya medel efter särskild framställan när förvaltningen bemannat alla sina tjänster. De tjänster som finns avsatt medel för är 4,0 årsarbetare handläggare/administratörer 2 160 tkr, 6,0 årsarbetare socialsekreterare med inriktning barn och unga, 1,0 årsarbetare boendekonsulent, 1,0 årsarbetare socialsekreterare beredskapsteam, 2,0 årsarbetare arbetsmarknadskonsulenter P100 samt 1,0 HR konsult. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Under kommunstyrelsens resursmedel finns medel avsatta för tjänster/överanställningar inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Eftersom förvaltningen idag har flera vakanta tjänster beviljas nya medel efter särskild framställan när förvaltningen bemannat alla sina tjänster. De tjänster som finns avsatt medel för är 1,0 senior advisor med omprövning 2018, 1,0 projektplanerare, 1,0 planarkitekt, 1,0 exploateringsingenjör, 1,0 miljöskyddsinspektör samt 1,0 bygglovsarkitekt. Tjänsterna finansieras delvis med utökade intäkter från bygg- och miljönämnden samt inom exploaterings- eller investeringsverksamheten.

C-Linköping beräknas kosta 20 000 tkr per år vilket finansieras med ianspråktagande av markering.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Under 2016 genomförs omdisponeringar av förvaltningens budget med 1 055 tkr som omdisponeras till nämnden, bland annat överförs medel avsatta till förvaltningens tidigare stadsantikvarietjänst, till nämnden.

Omsorgs- och äldreförvaltning

Förvaltningens ram utökas med 2,0 planeringsledare, 1 592 tkr, till kvalitets- och utvärderingskontoret.

Investeringar

Investeringsramen för kommunstyrelsens anställningsmyndighet är 1 090 tkr per år varav 400 tkr avser socialförvaltningen. Ursprunglig ram var 690 tkr.

Ladda ner kommunstyrelsens anställningsmyndighets budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.