Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Pensionsenheten

Pensionsenheten

Räntenivån utgör en osäkerhetsfaktor eftersom en sänkt diskonteringsränta innebär att pensionsskulden ökar. Enligt riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld (RIPS) borde diskonteringsräntan ha sänkts under våren 2015. Men RIPS-kommittén som har till uppgift att övervaka diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden föreslog trots detta att inte ändra räntan då den bedömdes vara på en rimlig nivå. Men mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av räntor och inflationsförväntningar konstaterar RIPS-kommittén att det är motiverat med en översyn av modellen för beräkning av kommunernas och landstingens pensionsskuld.

SKL har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en utvärdering och översyn av RIPS 07. Målet är att presentera ett förslag för styrelsen i juni 2016.

Budgeten grundas på de prognoser som KPA har upprättat i augusti 2015. Den första november 2015 kommer kommunens pensionsberäkningar att tas över av Skandia. Detta kan eventuellt leda till ändrade beräkningar av pensionsskuldens storlek.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 1998-02-24 ska kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt fullkostnadsmetoden. Det innebär att kommunens totala pensionsåtagande redovisas på skuldsidan i balansräkningen. Kommunen avviker därigenom från god redovisningssed genom att inte följa lagen om kommunal redovisning på den punkten. Av lagen framgår att en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte ska redovisas som skuld eller avsättning i kommunens balansräkning, utan endast som en ansvarsförbindelse.

Kommunens totala pensionsskuld beräknas minska från 3 256 mnkr i 2014 års bokslut till 3 095 mnkr vid utgången av år 2017.

Kommunen sätter årligen av särskilda medel för att täcka en del av de framtida pensionsutbetalningarna. För pensionsskuld som är intjänad från och med 1998 finns hela beloppet avsatt externt. De externa placeringarna minskar pensionsutbetalningarnas påverkan på likviditeten. Marknadsvärdet uppgick den 31 augusti 2015 till 672 mnkr. Det motsvarar 100 procent av pensionsskulden som är intjänad från och med 1998 samt 42 procent av pensionsskulden som är intjänad före 1998. Återlånade medel uppgår till 1 584 mnkr.

Avsättning till pensionsfonden görs för att täcka nyintjänad pension och övriga förändringar för de pensioner som är intjänade från och med 1998. Enligt KPA:s beräkningar kommer den delen av pensionsskulden att öka med 54 mnkr under 2016 och 61 mnkr under 2017. 

Avsättning till pensionsfonden ska alltså göras med följande belopp:

  • 2016: 54 mnkr
  • 2017: 61 mnkr

Uttag från pensionsfonden görs för att finansiera en del av de ökade pensionsutbetalningarna. Pensionsutbetalningarna inklusive löneskatt beräknas öka från 159 mnkr 2015 till 163 mnkr 2017. Av utbetalningarna finansieras 7 mnkr årligen av skattemedel via budgeten. Resterande belopp tas ut från pensionsfonden.

Uttag från fonden ska alltså göras med följande belopp:

  • 2016: 88 mnkr
  • 2017: 87 mnkr

Ladda ner pensionsenhetens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.