Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden kompenseras för tillkommande avskrivning och intern ränta för investeringar samt tillkommande ytor och ramen justeras för försenade investeringar med 4 587 tkr i minskad ram för 2016, 6 296 tkr i ökad ram för 2017, 23 862 tkr för 2018 och 43 634 tkr för 2019. Nämndens ram utökas med 300 tkr per år från och med 2017 för nytt naturreservat. Driftkostnader om 100 tkr överförs till kultur- och fritidsnämnden från och med 2017 för Lill-Valla, kapitalkostnaderna justeras i samband med driftsättningen.

I budgetpropositionen finns riktade statsbidrag som nämnden kan söka som uppgår till 79 796 tkr för 2016 och 86 803 tkr för 2017 utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk (bland annat om nämnden kan söka statsbidragen) och därmed belopp är osäkra.

Därutöver utökas ramen med 1 826 tkr för 2016 och 1 879 tkr för 2017 för pris och lön 2016.

Investeringar

Investeringsramen för samhällsbyggnadsnämnden uppgår till 194 800 tkr för 2016, 151 000 tkr för 2017, 151 000 tkr för 2018 och 217 000 tkr för 2019. Utökningen 2019 avser främst platser och gator vid resecentrum. I ramen ingår en utökning av beläggningsprogrammet med 13 000 tkr per år utöver nuvarande ram.

Exploatering

Exploatering likviditetspåverkan

Plustecken avser nettoinkomst.

Pågående exploateringsverksamhet redovisas på balansräkningen och påverkar därför inte kommunens resultat utan endast kommunens likviditet.

Av ovanstående sammanställning framgår att exploateringsverksamheten ger en positiv påverkan på kommunens likviditet år 2016 med 4 918 tkr, 1 879 tkr för 2018 och år 2019 med 61 391 tkr. För år 2017 har exploateringsverksamheten en negativ påverkan på kommunens likviditet med -13 593 tkr

Projektkalkyler för tid längre fram än något år bör alltid hanteras utifrån passusen att det är mycket stor osäkerhet i utfallet/tidpunkten för när inkomster och utgifter uppstår.

Utfallet netto mellan inkomster och utgifter för exploateringsprojekten bör över tiden bli ett inkomstöverskott då projekten till allra största del redovisar ett överskott vid slutavräkning. Mellan åren kan stora skillnader uppstå mellan storleken på inkomster och utgifter. Projektkalkylerna visar ett inkomstöverskott om totalt 54 595 tkr för budgetperioden 2016–2019. 

Exploateringsverksamheten har hittills inte haft några budgeterade kostnader eller intäkter. Enligt tidigare rutin redovisades kostnader och intäkter för ett exploateringsområde först när hela området var färdigställt, vilket innebar att det kunde ta lång tid innan resultatet redovisades. Enligt den rutin som kommunstyrelsen beslutade om i december 2013 ska intäkter avräknas mot kalkylerade kostnader så snart en tomt avyttrats. Det innebär att kostnader och intäkter redovisas fortlöpande. 

För budgetperioden 2016–2019 kommer en särskild beredning att ta ställning till de exploateringsprojekt som ska genomföras under planperioden. Avvikelser från planen som medför kostnadsökningar som är större än tio procent av den beräknade totalkostnaden för ett projekt ska redovisas för kommunstyrelsen med förslag till åtgärder.

Exploateringsverksamheten kommer därför att budgeteras för första gången i 2016 års budget och beräknas då ge ett samlat överskott på 20 mnkr.

Resultatet för exploateringsverksamheten varierar mellan åren då det ofta förekommer tidsförskjutningar av stora belopp. I budgeten ingår ett årligt nettoresultat för exploateringsverksamheten med 20 mnkr. Eftersom resultaten varierar mellan de olika exploateringsområdena avslutas de mot exploateringsverksamhetens egna kapital så att överskottsområden kan bidra till att finansiera underskottsområden. Exploateringsverksamhetens egna kapital uppgick i bokslut 2014 till 365 mnkr.

Ladda ner samhällsbyggnadsnämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.