Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Socialnämnden


Socialnämnden

Ansvaret för HVB unga och HVB vuxna överförs från omsorgsnämnden till socialnämnden med 125 957 tkr per år. Därutöver utökas ramen för HVB med 15 000 tkr med anledning av prognostiserat underskott 2015. 

Nämndens ram utökas med 800 tkr för familjehem, 650 tkr för utökning utredningsteamet samt 1 000 tkr för 2016 för den bosociala verksamheten. Ramen för ekonomiskt bistånd minskas med 5 000 tkr.

Nämndens ram utökas med 2 818 tkr för höjd riksnorm (barndelen) samt sänks med 218 tkr för 2016 och 420 tkr från och med 2017 för ny placeringsform inom social barn- och ungdomsvården som regleras i det generella statsbidraget. Därutöver finns det riktade statsbidrag i budgetpropositionen som nämnden kan söka som uppgår till 6 072 tkr utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra.

Nämndens ram justeras med 2 624 tkr för 2016 och 2 597 tkr för 2017 för pris och lön 2016.

Ladda ner socialnämndens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.