Budget 2016–2017/Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019/Nämndernas budgetar för 2016–2017 med plan för 2018–2019/ Förändringar av nämndernas ramar/Utförarstyrelsen

Utförarstyrelsen

Att budgeten för 2016–2017 ska vara i balans bygger på att nuvarande ersättningsnivå för hemtjänstuppdrag i Linköpings tätort justeras till motsvarande självkostnad för att utföra verksamheten. Om prishöjning inte genomförs inför planeringsperioden bedöms Leanlinks resultatutveckling fortsätta att försämras och nettokostnaderna för 2016 uppgå till 12 000 tkr och 14 000 tkr för år 2017.

Investeringar

Investeringsramen för utförarstyrelsen är 42 900 tkr per år vilket är 9 450 tkr utöver ursprunglig ram.

Ladda ner utförarstyrelsens budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019 som PDF.