Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Arbetsmarknads- och bildningsroteln – kommentar till budgeten


Fler ska gå vidare till jobb och studier

I Linköping ska vi ha höga kunskapsambitioner för att lägga grunden för att enskilda ska kunna leva självständiga liv och aktivt kunna delta i samhället. Stadens välstånd och välfärd bygger på att människor är kunniga, kreativa och bidrar till utveckling. Linköpings näringsliv behöver välutbildad arbetskraft för att ha god konkurrenskraft. Den enskildes möjligheter att delta på arbetsmarknaden och försörja sig själv stärks väsentligt med en examen från gymnasiet.

I budgeten 2016–2017 vill vi värna kvalitén i gymnasieskolan, fortsätta arbetet för en likvärdig gymnasieskola, höja ambitionerna för jobb för unga och utveckla SFI (svenska för invandrare) med yrkesinriktning.

Att öka andelen elever som når gymnasieexamen är ett viktigt mål. Kommunen gör satsningar på att bibehålla kvalitén i utbildningen när statsbidragen minskar. Ett ökat stödbehov ska tillgodoses utan att påverka kvalitén i övriga undervisningen.

Linköpings skola ska ha hög och jämn kvalitet. Alla elever ska mötas av höga förväntningar. Vi genomför därför satsningar för att skapa en likvärdig skola och minska segregationen. Det görs genom omfördelning av programmen mellan skolorna och att samverkan med grundskolan utvecklas. Målet är att minska skillnaderna i resultat som beror på kön, elevens bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och bostadsområde. Jämställdhetsarbetet stärks genom ytterligare satsningar på genuspedagogik. 

Yrkesprogrammen ska stärkas så att fler elever når gymnasieexamen och får den kompetens som motsvarar branschens behov. Den framgångsrika satsningen på sommarjobb för skolelever fortsätter så att fler ungdomar får en första värdefull erfarenhet av arbetslivet. För att hjälpa unga vuxna som efter gymnasiet inte får arbete medfinansierar kommunen statliga satsningar på ungdomsjobb.

Utbildningen inom SFI (svenska för invandrare) utvecklas och ska i högre utsträckning kunna kombineras med vuxenutbildning med fokus på bristyrken för att öka chanserna till jobb. Genom möjlighet att snabbare kunna läsa yrkessvenska och få handledning på modersmål för att läsa yrkeskurser förkortas tiden från nyanländ till nyanställd.

Linköping ska vara en sammanhållen stad där fler kan gå vidare till jobb och studier. 

Karin Granbom Ellison (L)

Kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och bildning