Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Kommunstyrelsens ordförande

Budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande

Fortsatt höga ambitioner för Linköping

Linköpings goda utveckling fortsätter. Befolkningen ökar ytterligare och snart kan 160 000 människor med stolthet kalla sig för Linköpingsbor. Arbetslösheten sjunker och beroendet av försörjningsstöd minskar. För första gången på åratal har bostadsbyggandet tagit rejäl fart. Det är mycket glädjande. Linköpings kraftiga expansion både bäddar för och understryker rollen som navet i en växande region. Inte minst som knutpunkt för regionala kommunikationer, i synnerhet i och med Ostlänken. Som högteknologisk kunskapsstad, med ett framstående universitet och ett framgångsrikt universitetssjukhus och ett starkt näringsliv är Linköping en tillväxtmotor. Linköping är en bra stad att växa upp, verka och åldras i. Trots det finns stora utmaningar som behöver mötas genom höjda ambitioner för tillväxten och välfärden. Alla barn har rätt till en bra start i livet. Skolan ska ge alla barn jämlika förutsättningar att få växa och utvecklas till sin fulla potential. För att ge alla barn och unga de verktyg som behövs för att klara kunskapsmålen förstärker vi arbetet med tidiga insatser. 

Vid sidan av satsningar på tidiga insatser behövs en förstärkning av utbildningen för de äldre eleverna, med målet att alla ska klara gymnasieskolan. Det är avgörande för att se till att unga kan ta sig in på arbetsmarknaden. Med ännu en utökad satsning på sommarjobb kommer fler unga att få chansen att visa vad de går för. Genom investeringar i aktiva insatser för att minska arbetslösheten bland unga och personer som står långt från arbetsmarknaden med både kommunala och statliga medel kan vi åstadkomma en positiv utveckling för Linköping. När många fler jobbar bidrar det till en stark ekonomi.

Linköping ska vara en stad där det är tryggt att åldras. Ingen ska behöva oroa sig för att bli väl omhändertagen den dag man inte längre klarar sig på egen hand. Med stärkta insatser möjliggör vi för fler att bo kvar hemma. Mer personal inom äldreomsorgen ger varje äldre mer tid för omtanke. Vi investerar i höjd kvalitet också genom att satsa på personalen – med rätt till heltid blir arbetssituationen bättre och förutsättningarna för större engagemang på arbetsplatsen ökar. Rätten till heltid är också en viktig jämställdhetsfråga – ofrivillig deltid är alltför vanligt förekommande i kvinnodominerade yrken. Kvinnor ska ha rätt att kunna leva på sin lön. 

Linköping behöver bli en mer sammanhållen stad. Skillnaderna i uppväxtvillkor mellan stadsdelarna är fortfarande för stora. I de mest socialt utsatta stadsdelarna är arbetslösheten högre, hälsan sämre och otryggheten breder ut sig. Att vända den utvecklingen är en av de enskilt viktigaste uppgifterna framöver. Långsiktigheten i insatserna ska stärkas och delaktigheten öka.

Europa och Sverige står mitt i en av vår tids största flyktingkriser. Linköping ska ta sin del av ansvaret och hjälpa de människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck till en trygg tillvaro i vår stad.

Linköpings kommun ska också ta sin del av ansvaret för att minska miljöpåverkan och säkerställa kommande generationers välbefinnande. Genom att kraftfullt investera i förnyelsebar energi når vi närmre målet om koldioxidneutralitet år 2025. 

En grundläggande förutsättning för förverkligandet av våra politiska ambitioner är en stabil kommunal ekonomi. Vi tar ansvar för en god förvaltning av linköpingsbornas resurser genom tydliga prioriteringar av de mest angelägna utmaningarna. Linköpings kommun har goda ekonomiska förutsättningar och kommunalskatten är oförändrad 2016–2017.

Koalition för Linköping med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet lägger nu fram den andra budgeten i rad utan besparingar. Det är en budget där vi investerar för framtiden – i tidiga insatser för höga kunskapsresultat, i att fler ska gå vidare till jobb och studier, i höjd kvalitet i äldreomsorgen och i insatser för ett koldioxidneutralt Linköping, i att minska skillnaderna i levnadsvillkor mellan stadsdelarna. Så skapar vi en sammanhållen stad. 

Kristina Edlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande