Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Miljöroteln –kommentar till budgeten

Ett ekologiskt hållbart Linköping

Klimathotet blir en allt större utmaning för vårt samhälle, såväl lokalt som globalt. Värmeböljor och översvämningar blir hot mot viktiga samhällsfunktioner och vi ser allt fler klimatflyktingar i världen. Samtidigt har Linköping kapacitet att gå i bräschen för klimat- och miljöarbetet. Vi har ett ambitiöst mål om att bli en koldioxidneutral kommun år 2025 och tar nu ett stort kliv för att nå dit. 

Under 2016 görs kommunens första avsättning för investering i förnyelsebar energi, i syfte att kompensera för kommunens samlade koldioxidutsläpp. Vi ger även ett uppdrag att ta fram en plan för hur näringslivet kan involveras i kommunens klimatarbete. Genom samarbeten och innovativa lösningar på klimat- och miljöarbetet kan också nya jobb skapas och kommunen utvecklas.

För att öka de hållbara transporterna förstärker vi arbetet med så kallat mobility managiement för att fler människor ska nyttja kollektivtrafiken. Vi inrättar en distributionscentral för samordning av kommunala varuleveranser till kommunens olika verksamheter. Den kommer att minska kommunens klimatpåverkan, skapa bättre luftkvalitet och tryggare miljöer vid kommunens verksamheter. Det är också en satsning på småföretagandet då den undanröjer de handelshinder som i dag finns med krav på transporter i upphandlingar. 

Miljöarbetet kommer att förstärkas särskilt kring tillsynen av vatten och förorenad mark, där kommunen ska öka takten med kontroller av enskilda avlopp, vilka står för en stor del av vattenföroreningarna. Med avstamp i dagens arbete med giftfri förskola och skola initierar vi ett arbete med att ta fram en strategi för giftfri miljö för alla kommunens verksamheter. Vi öronmärker engångsmedel som bl a kan användas till finansiering av genomförandet.

Våra naturreservat är en viktig del av den växande staden, både som rekreationsområden och för att bevara den biologiska mångfalden. Den kommande mandatperioden ska kommunen därför bilda ett nytt kommunalt naturreservat.

Genom att ta ansvar för klimat och miljö tar vi också ansvar för framtiden. Linköping ska vara en stad dit människor vill flytta och där utvecklingen mot ekologisk hållbarhet ligger i framkant.

Nils Hillerbrand (MP)

Kommunalråd med ansvar för miljöroteln