Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Samhällsbyggnadsroteln – kommentar till budgeten


Ökat bostadsbyggande i en växande kommun

Linköping är en attraktiv kommun som står inför spännande utmaningar. Människor vill flytta till kommunen och företag vill etablera sig och växa här. Det ställer krav på vår stadsplanering. 

Den bostadsbrist som finns i kommunen gör det svårare för människor att flytta hit och företag att etableras och vidareutvecklas. Bostadsbristen i Linköping är en av de största utmaningar som kommunen ställs inför. Unga ska kunna flytta hemifrån, studenter ska kunna flytta till Linköping och företag ska kunna rekrytera arbetskraft utanför kommunen. 

Bostadsbyggandet i Linköping har under 2015 ökat till historiskt höga nivåer och den utvecklingen måste fortsätta om bostadsbristen ska kunna byggas bort. Bristen på bostäder blir nu ännu mer aktuell i och med den rådande flyktingsituationen. För att klara av flyktingmottagandet och samtidigt komma till rätta med bostadsbristen behöver bostadsbyggandet präglas av samarbete, kreativitet och högt tempo.

En viktig del av samhällsbyggnadsområdet är att bidra i kommunens strävan mot ett koldioxidneutralt Linköping år 2025. Stadsplaneringen är en viktig pusselbit i arbetet för en grön och klimatsmart stad. 

Vi vill utveckla ett attraktivt Linköping där miljövänliga transporter är möjliga och lätta att tillgå. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och knyta ihop kommunens olika delar. Möjligheterna att gå eller cykla i staden ska förbättras. Linköping ska återta rollen som en av de främsta cykelstäderna i Sverige och att fler ska välja cykel och kollektivtrafik som färdsätt i Linköping.

Vi satsar på snabbare processer för att få till nya bostäder, nya trafiklösningar och en socialt sammanhållen stad. Gemensamt krafttag med byggaktörer, näringsliv och medborgare behövs. Dialogen med bostadsbranschen ska utvecklas och bostadsbyggande i Linköping ska underlättas.

Vi fortsätter höja ambitionerna för Linköping och satsar på en kommun som är grönare, attraktivare och växande där alla trivs.

Elias Aguirre (S)

Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsroteln