Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Sammanhållen stad

Sammanhållen stad

Linköping ska bli en sammanhållen stad, en stad där förutsättningarna för att lyckas i livet inte ser olika ut beroende på var i staden man växer upp. En av de största utmaningarna för Linköping är därför den alltmer omfattande segregationen. Skillnaderna i levnadsvillkor mellan Linköpings stadsdelar är oacceptabelt stora. I de mest socialt utsatta stadsdelarna är arbetslösheten högre, hälsan sämre och inkomsterna och utbildningsnivån lägre. För att lyckas förbättra förutsättningarna krävs omfattande insatser, politisk vilja och handlingskraft.

Insatser för att få fler i jobb och utbildning, för en likvärdig skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas och för en tydligare inkludering i det omgivande samhället är avgörande för att skapa en sammanhållen stad.

Alltför många unga lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet, och gymnasieskolan utan en avslutad utbildning. Vi vet att utan gymnasieutbildning blir möjligheten att komma in på arbetsmarknaden kraftigt begränsade. Med jobb följer en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Jobbet är en grundläggande förutsättning för människors frihet. Med ett arbete följer känslan av delaktighet och självkänslan stärks hos individen. Att fler arbetar är även av stor betydelse för samhället i stort. En hög sysselsättningsgrad är också en förutsättning för en välfärd av hög kvalitet och en sammanhållen stad. För att skapa förutsättningar för att fler människor ska ha ett jobb att gå till krävs att kommunen kan erbjuda utbildning som tar till vara individens förmågor och rustar de unga inför framtiden.

I en sammanhållen stad kan alla elever lyckas i skolan, oavsett bakgrund, kön, föräldrarnas utbildningsnivå eller var i staden man bor. För det krävs insatser både under och efter skoldagens slut. Genom att satsa på förlängd skoldag får skolan ett vidgat ansvar utöver lektionstiden. Det kan handla om tätare arbete med fritidshemmen, att ge stöd i de ämnen där elever ligger efter, läxhjälp, organiserade fritidsaktiviteter eller att öka föräldrarnas engagemang. För att kunna nå höga kunskapsresultat är det viktigt att må bra och att känna sig trygg. Därför satsar vi på utökad elevhälsa och särskilda insatser mot hedersrelaterad problematik.

För att skapa en likvärdig skola och bryta segregationen gör vi en omfördelning av programmen på gymnasieskolorna samt utvecklar samverkan med grundskolan. Vi satsar på högre kvalitet i gymnasieskolan, på att tillgodose behovet av elevassistenter och förstärker jämställdhetsarbetet. Yrkesprogrammen ska stärkas så att fler elever når gymnasieexamen.

Att få sitt första jobb kan vara svårt, särskilt för den som inte har egna kontakter på arbetsmarknaden. Linköpings kommun fortsätter därför den lyckade satsningen på sommarjobb för skolelever och vi medfinansierar statliga satsningar på ungdomsjobb, för att hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden.

Fler människor ska kunna gå vidare till studier och jobb. Studier i svenska ska på ett mer effektivt sätt kombineras med yrkesutbildning för att öka chanserna till jobb för nyanlända. Svenska för invandrare (SFI) ska utvecklas och med fokus på bristyrken komplettera de studerandes kompetens med arbetsmarknadens behov.

I en sammanhållen stad har alla barn och unga likvärdiga möjligheter till en meningsfull fritid, som är en viktig faktor för livskvalitet och social stimulans. Inget barn i Linköping ska behöva komma tillbaka från sommarlovet utan att kunna berätta om allt kul de har gjort. De barn vars föräldrar inte har råd eller möjlighet att åka till sommarstugan eller på semester i utlandet ska istället kunna ta del av aktiviteter på hemmaplan. Därför investerar vi i utökad lov- och sommarverksamhet. Alla linköpingsbor ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande. Satsningen på det sociala musikprojektet El Sistema är en metod för att ge barn och familjer som lever i socialt utsatta stadsdelar möjlighet att ta del av och utöva klassisk musik.

I en sammanhållen stad ska aldrig otryggheten få slå rot. Vi prioriterar därför trygghetsskapande och förebyggande insatser. Genom att stärka brobyggarnas brottsförebyggande arbete i stadsdelarna kan förtroendet för samhället höjas.

Linköping har goda förutsättningar att vara en bra stad att växa upp och leva i – för alla. För att nå dit krävs att de tas tillvara. Då blir Linköping en sammanhållen stad, där människor känner framtidstro.

Kristina Edlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande