Budget 2016–2017/Budgetskrivelser, kommentarer och filmer/Skolroteln – kommentar till budgeten

Tidiga insatser för högre kunskapsresultat

Linköping har bra skolor med skickliga och engagerade pedagoger. Trots det hänger alla inte med kunskapsmässigt. Alltför många elever lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet och gymnasiet utan examen. Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar en alltför stor roll för elevernas resultat. För att alla elever ska få jämlika förutsättningar att nå kunskapsmålen behövs fler insatser mycket tidigare än vad som sker idag. Koalition för Linköping investerar därför i högre kunskapsresultat genom att satsa på tidigare insatser.

Med en ny familjecentral i centrala Linköping ger vi föräldrar och barn möjligheter till stöd i vardagen. Det ökar möjligheterna att fånga upp familjer i riskzonen genom förebyggande arbete. Vi vet att de barn som går i förskolan får goda förutsättningar för höga kunskapsresultat senare i livet. Därför prioriterar vi insatser för att fler barn ska gå i en förskola med hög kvalitet. Vi investerar i höjd personaltäthet, i fler nya förskolor för att bygga ikapp bristen på förskoleplatser och på att öka andelen barn i socialt utsatta områden som går i förskolan. 

För att alla elever ska lyckas i skolan krävs insatser både under och efter skoldagens slut. Med fler lärare i åk f–3 får varje elev mer tid i klassrummet. Förlängd skoldag ger skolan ett vidgat ansvar för eleverna, utöver lektionstiden. Det kan handla om tätare arbete med fritidshemmen, att få stöd i de ämnen där man ligger efter, att få läxhjälp, att hitta former för ökat föräldraengagemang eller organiserade fritidsaktiviteter.

En förutsättning för att kunna nå höga kunskapsresultat är att få må bra, känna sig trygg och ha lust att gå till skolan och lära sig mer. Vi vet att många elever mår dåligt, det kan handla om stress, prestationskrav, att föräldrarna ligger i skilsmässa och en rad andra saker, och det måste mötas upp på olika sätt. Därför investerar vi i utökad elevhälsa. För att fler unga ska känna sig trygga och för att bryta negativa normer och mönster satsar vi också på arbete mot hedersrelaterad problematik.

Alla barn i Linköping ska ha rätt att komma tillbaka till skolan efter lovet och berätta om allt kul de gjort. Därför satsar vi på organiserade lov- och sommaraktiviteter på hemmaplan för barn som inte har föräldrar som har råd att till exempel åka på semester och göra utflykter.

Jakob Björneke (S)

Kommunalråd med ansvar för skolroteln