Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Underlag för beräkningarna i budgeten för 2016/Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten

Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten

Skatteprognoserna har beräknats utifrån befolkningsprognosen som kommunstyrelsen godkände som underlag för kommunens planering den 31 mars 2015. Även nämnderna har i sina budgetförslag använt befolkningsprognosen från mars för sina beräkningar. Därutöver finns en central reserv för demografiska förändringar under budgetåret.

I befolkningsprognosen beräknas antalet invånare öka med 1 507 personer mellan den 1 januari 2015 och 2016. 

Prognos över antal invånare per den 1 januari respektive år

I tabellen ovan redovisas den befolkningsprognos som använts som underlag vid framtagande av budget för perioden. När det gäller skatteberäkningar så grundar de sig på uppgifter om antal invånare per 1 november året innan medan kostnadsutjämningen grundar sig på befolkningen den 1 januari innevarande år.

                2015 och framåt är prognos i diagrammet ovan.

                2015 och framåt är prognos i diagrammet ovan.