Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Underlag för beräkningarna i budgeten för 2016/Flyktingmottagandet


Flyktingmottagandet

Sveriges kommuner och landsting skriver i MakroNytt den 21 augusti . ”I denna prognos räknar vi, i enlighet med SCBs reviderade befolkningsframskrivning, med en betydligt större flyktinginvandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av flyktinginvandrarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är under de närmaste åren betydligt större än de inkomsttillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner och landsting beror på i vilken grad staten ersätter dessa kostnader. De närmaste åren påverkas också både skatteunderlaget (minskar) och kommunsektorns pensionskostnader (ökar) av förändringar inom det allmänna pensionssystemet.

Större flyktinginvandring i prognosen – intäkter och kostnader ökar

Den markanta ökningen av flyktinginvandringen de senaste åren har föranlett stora förändringar i befolkningsframskrivningen. Enligt den framskrivning för 2018 som publicerades i april 2015 blir den totala befolkningen 158 000 personer större än i förra årets framskrivning, se tabell nedan. Förändringen gäller nästan helt och hållet i befolkningen under 65 år, som är knappt 2 procent större än i den tidigare prognosen. Det får betydande effekter både på skatteunderlagets utveckling och kommunsektorns kostnader.

Befolkningsframskrivningar 2014 resp 2015

Tusentals personer, stock respektive förändring

Källa: SCB och SKL.

Linköpings procentuella andel av 158 000 personer motsvarar 2 460 fler invånare under fyra år vilket blir drygt 600 fler invånare per år än tidigare prognoser.