Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Jämförelser med andra kommuner/Jämförelse med andra kommuner – verksamhetens kostnader samt utjämning


Jämförelse med andra kommuner – verksamhetens kostnader samt utjämning

För vissa kommunala verksamheter varierar kostnaden väsentligt utifrån strukturella olikheter. Sådana olikheter är exempelvis åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, elevernas programval i gymnasieskolan med mera.

Vid beräkning av kostnadsutjämningen som ska utjämna för strukturella kostnadsskillnader mellan Sveriges kommuner beräknas kommunvisa standardkostnader för vissa verksamheter. Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet.

Vid kostnadsjämförelser mellan kommuner är det lämpligt att jämföra avvikelse mellan kommunens verkliga kostnad och den beräknade standardkostnaden för verksamheten. Standardkostnad beräknas för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

Linköping ingår i ett nätverk för jämförelse med Eskilstuna, Jönköping, Norrköping, Västerås och Örebro. Därutöver redovisas jämförelser med ytterligare fyra kommuner i tabellen nedan.

Avvikelse redovisad kostnad och standardkostnad 2014

Linköping avviker mest när det gäller äldreomsorg där kommunens kostnadsnivå är 19,7 procent lägre än vad strukturen motiverar. För individ- och familjeomsorg har kommunen istället 12,7 procent högre kostnader än vad strukturen motiverar.