Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Jämförelser med andra kommuner/Jämförelser med andra kommuner – skattesats m m

Jämförelser med andra kommuner – skattesats m m

Den genomsnittliga totala kommunalskatten (kommun och landsting sammantaget) för riket uppgår för 2015 till 31,99 procent (vägt genomsnitt). Linköping har 30,90 i skattesats år 2015. För kommuner ligger det vägda genomsnittet för skattesatsen på 20,70 procent och för landsting på 11,29 procent. 

För 2015 är Linköpings skattesats 20,20 på grund av en sänkning med 0,03 procentenheter för ”skatteväxling” med landstinget i Östergötland för kollektivtrafik från och med 2015. 

Linköping har lägst skattesats i Östergötland som har 21,49 i genomsnitt. I tabellen nedan redovisas jämförelser av skattesats med några större kommuner.

Andel av rikets medelskattekraft visar skatteunderlaget (de beskattningsbara förvärvsinkomsterna) per invånare som andel av rikets medelskattekraft. Skatteunderlaget påverkas av att Linköping har många studenter.

Inkomstutjämningen gör att Linköpings skatteintäkter endast påverkas marginellt av de egna invånarnas skattekraft.

För 2016 är skattesatsen oförändrad 20,20 procent.