Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Jämförelser med andra kommuner/Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan ett antal år initierat ett projekt som kallas ”kommunens kvalitet i korthet”. Syftet med projektet är att:

  • kommuninvånarna ska kunna få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
  • kommunen ska kunna föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
  • kommunen ska kunna använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

Inom KKiK har ett antal mått tagits fram som är gemensamma för Sveriges kommuner och som kan användas för att jämföra den egna kommunens kvalitet inom ett antal områden mot de andra kommuner som deltar i projektet. År 2015 är drygt 230 av Sveriges 290 kommuner med i KKiK. Linköping gick med i KKiK under 2014. 

Antalet ordinarie KKiK-mått är 39 stycken och kategoriseras in i följande områden:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Medborgarnas delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare.

Redovisning av resultatet sker till kommunstyrelsen i början av respektive år.