Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Linköpings finansiella profil jämfört med andra kommuner

Linköpings finansiella profil jämfört med andra kommuner

Linköpings kommun gör tillsammans med Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Västerås och Örebro jämförelser, där de ingående kommunerna utifrån ett antal finansiella nyckeltal jämförs med varandra i form av ett spindeldiagram för att få fram en finansiell profil för respektive kommun. 

Diagrammet innehåller åtta nyckeltal som speglar respektive kommuns finansiella situation och utveckling. Vissa nyckeltal är relaterade till verksamhetens kostnader för att kunna jämföras mellan olika kommuner. Diagrammet innehåller fyra axlar som ska ge en samlad bedömning av fyra viktiga finansiella perspektiv. Varje perspektiv är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln. Samtliga fyra nyckeltal väger lika tungt i bedömningen. De fyra nyckeltalen är Lång sikt – kapacitet, Risk, Kort sikt – beredskap och Kontroll. 

Samtliga värden är redovisade i relation till de andra kommunernas värden. En förändring kan alltså antingen bero på att den egna kommunen har förändrat sina värden eller att de övriga kommunerna har ändrat sina värden.

Den heldragna linjen visar de poäng som Linköpings kommun fått för de olika perspektiven. Den streckade ringen i mitten av diagrammen visar genomsnittet för kommungruppen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt.

Under 2014 ligger Linköping i topp i fem av åtta kategorier. Ett något lägre ekonomiskt resultat jämfört med 2013 gjorde att Linköping tappade positioner såväl när det gäller nyckeltalet resultat 2014, som nyckeltalet skattefinansiering av investeringar. Nedan redovisas Linköpings diagram för 2014.