Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Linköpings finansiella förutsättningar


Linköpings finansiella förutsättningar

Linköpings kommun har i grunden en god ekonomi samt en låg kommunalskatt. Även kommunens bolag har en god ekonomi med stabila resultat. Budgeten för 2016–2017 är i balans. För 2018 och 2019 finns ett ofördelat effektiviseringskrav som fördelas om det fortfarande behövs när budgeten ska fastställas för respektive år, bland annat beroende på utvecklingen av skatteintäkter och demografi. 

I delårsrapporten per den 31 augusti prognostiseras 2015 års resultat till plus 197 mnkr. Överskottet jämfört med budget beräknas i prognosen till 256 mnkr då det budgeterade resultatet är minus 59 mnkr på grund av ianspråktagande av markeringar. Det innebär att ekonomin är i balans vid ingången till år 2016. 

Likviditeten uppgick den 31 augusti 2015 till 419 mnkr. Kommunen har inga lån. 

Nettoinvesteringarna som i prognosen för 2015 beräknas till 250 mnkr överstiger avskrivningarna med 112 mnkr. 

Kommunen sätter årligen av särskilda medel för att täcka en del av de framtida pensionsutbetalningarna. De externa placeringarna minskar pensionsutbetalningarnas påverkan på likviditeten. Marknadsvärdet uppgick den 31 augusti 2015 till 1 672 mnkr. Det motsvarar 100 procent av pensionsskulden som är intjänad från och med 1998 samt 42 procent av pensionsskulden som är intjänad före 1998.