Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Underlag för beräkningarna i budgeten för 2016/Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i budgeten

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i budgeten

Den samlade nettointäkten för skatt, utjämning, statsbidrag och den kommunala fastighetsavgiften uppgår till 7 430 mnkr för 2016 och 7 704 mnkr för 2017. Det motsvarar en ökning med 3,4 procent jämfört med budget 2015. 

Beräkningen av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning i budget 2016–2017 med plan för 2018–2019 bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos över skatteunderlagets utveckling från den 8 oktober 2015.

Antalet invånare som ligger till grund för skatteintäkterna är beräknade utifrån befolkningsprognos som kommunstyrelsens fastställde den 31 mars 2015. Skatteintäkterna beräknas på antalet invånare den 1 november året före respektive intäktsår.

Linköping har 150 mnkr reserverade i en resultatutjämningsreserv för att kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

I budgeten beräknas att Linköping på grund av en gynnsam demografisk struktur ska betala netto 278 mnkr till kostnads- och LSS-utjämningen för år 2016 vilket motsvarar cirka 85 öre i utdebitering.

För 2016 är skattesatsen oförändrad 20,20 procent.