Budget 2016–2017/Förutsättningar för budgetarbetet/Underlag för beräkningarna i budgeten för 2016/Underlag för beräkningarna i budgeten för 2016


Underlag för beräkningarna i budgeten för 2016

De redovisade budgetramarna för nämnderna är angivna i 2016 års pris- och löneläge enligt följande:

  • Priskompensation – 0 % (fr o m 1 januari 2016)
  • Lönekompensation – 2,0 % (uppräkning jämfört med 2015 års lönenivå fr o m 1 april 2016)
  • PO-pålägg – 38,46 % (differentierat men 38,46 % i snitt)
  • Intern ränta – 2,5 %

Resterande löne- och prisuppräkningar enligt SKL:s prognos den 8 oktober 2015 budgeteras som en central reserv. I budgeten uppgår den centrala reserven för att finansiera förändringar under budgetåret avseende demografi samt löne- och priskompensation till 121 mnkr för 2016, 354 mnkr för 2017, 601 mnkr för 2018 och 853 mnkr för 2019. Slutlig justering av nämndernas ramar görs när de slutliga löneförhandlingarna för respektive år är klara. 

Budgeten är beräknad med 38,46 % i PO-pålägg men avgiften för tjänstegrupplivförsäkringen kommer att sänkas med 0,03 % till 2016. Det innebär att de preliminära arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas från i snitt 38,46 till 38,43 % 2016. Detta kommer också att påverka det interna PO-pålägget i motsvarande grad. Budgetramarna ändras inte med anledning av sänkningen då ytterligare besked om förändringar kan komma senare under hösten.

Budgeten är beräknad utifrån SKL:s prognoser både vad gäller beräkningen av reserv för pris och lön samt skatteintäkter.

Inför arbetet med budget 2016–2017 har en översyn gjorts av modellen för resursfördelning demografi. 


OBS 2015, planeringsunderlag för budget 2016–2017

Den 10 februari 2015 fastställde kommunstyrelsen OBS 2015 (Omvärldsbevakning – Bedömning – Strategi).

Rapporten OBS 2015 avser att ge en samlad, enhetlig och kortfattad bild av nuläget samt identifiera trender inom några viktiga områden för Linköpings kommun. Rapporten som redovisas i början av aktuellt år fungerar som ett av bakgrundsmaterialen för nämndernas budgetarbete och nämndernas egna fördjupade omvärldsbeskrivningar.