Budget 2016–2017/Linköpings kommuns styrning/Inledning, sammanfattning


Vad innehåller "Budget för 2016–2017 med plan för 2018–2019"?

Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Det är koalitionen för Linköping (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som ansvarar för att ta fram budgetförslaget. De partier som är i opposition skriver fram egna budgetförslag som ställs mot majoritetens när budgeten behandlas i kommunfullmäktige.

Sammanlagt omsätts cirka 9 miljarder kronor i Linköpings kommun under 2016.

Inledningsvis talar kommunstyrelsens ordförande och rotelansvariga om vad de vill lyfta fram i budgeten. Ett särskilt fokus läggs på ”En sammanhållen stad”.

Sedan kommer avsnitt om majoritetens mål och samverkansprogram, god ekonomisk hushållning, styrning, roller och ansvar samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Därefter följer förutsättningar för budgetarbetet samt budgetberedningens förslag till vad som ska ske i den kommunala verksamheten under 2016–2017 med plan för 2018–2019. Dessa är uppdelade på flera avsnitt. Efter förutsättningarna kommer budgeten i sammandrag med uppdrag till nämnder och styrelser samt förändringar av nämndernas ramar. Därefter redovisas siffersammanställningar med resultaträkning, nämndernas ramar, investeringsramar, exploatering, balansplan, kassaflödesplan samt sammanställning och specifikation av förändringar av nämndernas ramar.

Kort sammanfattning av budgeten

 • Budgeten för 2016 och 2017 är i balans. 
 • Kommunfullmäktige bedömer att målen för god ekonomisk hushållning – finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2016 och 2017.
 • Skattesatsen är oförändrad 20,20 procent för 2016.
 • Kommunen omsätter 9 miljarder kronor per år.
 • Nämndernas ramar utökas med sammanlagt 122 mnkr för 2016 och 239 mnkr för 2017. I utökningen ingår justering för en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 79 mnkr för 2016 och 80 mnkr för 2017. 
 • I budgeten finns resursmedel med 64 mnkr för 2016 och 60 mnkr för 2017 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag eller beslut i kommunstyrelsen.
 • I budgeten finns även resursmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden. 
 • Den centrala reserven för att finansiera demografiska förändringar samt löne- och priskompensation för nämnderna uppgår till 121 mnkr för 2016 och 354 mnkr för 2017.
 • Under eget kapital finns markeringar om cirka 800 mnkr som är reserverade för särskilda ändamål varav 150 mnkr avser en resultatutjämningsreserv som kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Resterande medel är "öronmärkta" för specifika ändamål. 
 • I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden med 55 mnkr per år. 
 • Både skatteintäkter och reserv för löne- och priskompensation har beräknats utifrån SKL:s prognoser.
 • Investeringsramen är 431 mnkr netto för 2016 varav 100 mnkr avser aktiekapital förnyelsebar energi samt 293 mnkr netto för 2017. Avskrivningarna beräknas till 150 mnkr för 2016 och 155 mnkr för 2017.
 • I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera investeringarna för 2016 och 2017 utan att ta upp lån.

För 2018 och 2019 finns ett ofördelat effektiviseringskrav som fördelas om det fortfarande behövs när budgeten ska fastställas för respektive år, bland annat beroende på utveckling av skatteintäkter och demografi.