Budget 2016–2017/Linköpings kommuns styrning/Kommunfullmäktiges övergripande mål och majoritetens samverkansprogram – höjda ambitioner för Linköping

Kommunfullmäktiges övergripande mål och majoritetens samverkansprogram – höjda ambitioner för Linköping

Kommunfullmäktige har fastställt att majoritetens samverkansprogram ska ligga till grund för nämndernas och styrelsernas arbete med mål under mandatperioden (KF 2 december 2014). Kommunfullmäktige har också beslutat om övergripande mål som leder till god ekonomisk hushållning (KF 150428). Dessa mål är följande:


1.   I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
2.   En kommun med ett växande näringsliv 
3.   En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor 
4.   En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 
5.   En ekologiskt hållbar kommun 
6.   Fler bostäder för en växande kommun 
7.   En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 
8.   En kreativ kommun 
9.   En kommun med bra arbetsvillkor 
10. En ekonomiskt hållbar kommun 
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt

Därutöver har kommunstyrelsen, på kommunfullmäktiges uppdrag, tagit fram och fastställt indikatorer för måluppfyllelse av fullmäktiges övergripande mål.

De fastställda indikatorerna är uppdelade i tre kategorier (varav indikatorer för kommunal utveckling mäter måluppfyllelse av fullmäktiges övergripande mål): 

Uppföljning av mål och indikatorer kommer att ske årligen, efter varje års slut. Redovisning sker till kommunstyrelsen i början av respektive år.

  • indikatorer för samhällsutveckling
  • indikatorer för kommunal utveckling
  • indikatorer för inre effektivitet.