Budget 2016–2017/Linköpings kommuns styrning/Styrning, roller och ansvar. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt/Kommunstyrelsens uppsiktsplikt


Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Det åligger styrelsen särskilt att:

 1. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige,
 2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
 3. Verkställa fullmäktiges beslut,
 4. I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Enligt kommunstyrelsens reglemente har kommunstyrelsen ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. 

Styrelsen skall inom kommunen svara för:

 • att föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten
 • att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i kommunens reglementen
 • att regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de bolagen kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Uppföljning från nämnder, styrelser och bolag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Rapporteringen uppåt i kommunen har ett värde. Rapportkravet ger ökad press på de ansvariga att följa upp budgeten på egen hand och därmed styra efter de uppsatta målen. Vidare ger rapporteringen ofta en förbättrad uppföljningskommunikation och därmed bättre beslutsunderlag.

Uppsiktsplikten kan delas i formell och informell uppföljning. Utöver den formella uppföljningen kan kommunstyrelsen genomföra en informell uppföljning och dialog inom kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dialogen mellan och inom olika ansvarsnivåer är av central betydelse. En bra dialog är en förutsättning för att styrningen ska nå fram och leda till en tillfredsställande uppföljning, utvärdering och kontroll av verksamheten.

Nedan redovisas den formella uppföljningen för kommunkoncernen som omfattar:

 • Delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober
 • Årsbokslut
 • Jämförelser med andra kommuner bland annat deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK)
 • Internkontrollrapport
 • Månadsrapporter
 • Finansrapporter
 • Bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget
 • Bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den 31 augusti samt i årsbokslutet.

Varje månad, utom för januari och juni, redovisas även en finansrapport och en kortfattad månadsrapport med nyckeltal för ekonomi, verksamhet, personal, befolkning, arbetsmarknad och bostäder till kommunstyrelsen.

Internkontrollen följer upp att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. 

I delårsrapporterna och årsredovisningen uppmärksammas kommunstyrelsen särskilt på de avvikelser som de bör följa med anledning av uppsiktsplikten. I årsredovisningen beskrivs även hur kommunstyrelsen arbetat med uppsiktsplikten under året.  

Den formella uppföljningen inom Linköpings kommunkoncern under ett år.