Budget 2016–2017/Linköpings kommuns styrning/God ekonomisk hushållning/Målavstämning för budget 2016–2017

Målavstämning för budget 2016–2017

Indikatorer

2. Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 50 procent och inte minska fler än två år i rad. Soliditeten beräknas till 62 procent för 2016 och 62 procent för 2017. I delårsrapporten per den 31 augusti 2015 uppgick soliditeten till 63 procent och i bokslut 2014 till 62 procent. 

4. Bolagen inom Stadshuskoncernen ska klara att finansiera investeringar utan aktieägartillskott. I budgeten finns inga aktieägartillskott från kommunen till bolagen budgeterade.

5. Kommunen ska endast lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer. Den föreslagna investeringsramen för 2016 är 431 mnkr och för 2017 293 mnkr.Kommunen har inga lån och i budgeten beräknas kommunen kunna finansiera investeringarna för 2016 och 2017 utan att behöva ta upp lån. 

6. Kommunens resultat inklusive reavinster/-förluster och med pensionerna redovisade enligt fullkostnadsmodellen ska under en budgetperiod vara så stort att investeringar som inte är stora och långsiktiga kan egenfinansieras. För 2016 budgeteras ett resultat på 0 mnkr och för 2017 0 mnkr. Den föreslagna investeringsramen för 2016 är 431 mnkr och för 2017 293 mnkr. Avskrivningarna beräknas till 150 mnkr för 2016 och 155 mnkr för 2017. Det innebär att delar av investeringarna för 2016 och 2017 kommer att finansieras med kommunens likviditet.

7. Kommunens likviditet ska under en tremånadsperiod i genomsnitt inte understiga beloppet som motsvarar en månads utbetalning av löner exklusive arbetsgivaravgifter vilket för 2014 uppgår till cirka 200 mnkr. Den 31 augusti 2015 uppgick likviditeten till 419 mnkr. I kassaflödesplanen beräknas likviditeten uppgå till 403 mnkr den 31 december 2016 och 155 mnkr den 31 december 2017. Det finns en osäkerhet i bedömningen av likviditeten per den 31 december 2017, vid behov kommer den att regleras med hur stora belopp som kan ianspråktas av markeringarna.

Kommunstyrelsen bedömer att de finansiella målen kommer att uppfyllas med budgeten för 2016 och 2017.