Budget 2016–2017/Linköpings kommuns styrning/Styrning, roller och ansvar. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt/Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Lagstiftarens mål är att:

  • förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
  • öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
  • stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.

Kommunledningskontoret bedömer att målarbetet med anledning av programmet inryms i nuvarande målarbete.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2015 att de nämnder som genom avtal överlämnat vården av en kommunal angelägenhet till en privat utförare får i uppdrag att föreslå riktlinjer för uppföljning, kontroll och insyn som är lämpliga för sin verksamhet. Kommunledningskontoret tar utifrån nämndernas förslag till riktlinjer fram ett förslag till ett kommungemensamt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet behandlas av fullmäktige i början av 2016.

Fullmäktige kan i programmet lägga fast vilken återkoppling man önskar till fullmäktige under mandatperioden, hur ofta och med vad. Efterlevnaden av programmet säkras löpande med den interna kontrollen som varje nämnd ansvarar för och med kommunstyrelsens uppsiktsplikt främst genom delårsrapporter, verksamhetsberättelser och kommunövergripande internkontrollrapport liksom genom revisorernas granskning.

Respektive nämnds uppföljning bör om möjligt/helst avrapporteras till kommunstyrelsen och fullmäktige i ordinarie delårsrapporter, verksamhetsberättelser samt internkontrollrapporter.