Budget 2016–2017/Linköpings kommuns styrning/Styrning, roller och ansvar. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt/Styrning, roller och ansvar

Styrning, roller och ansvar

Inför varje ny mandatperiod formulerar tillträdande majoritet ett program för den politik och verksamhet som man avser att bedriva under mandatperioden. 

Den övergripande styrprocessen